Statut

tekst jednolity Statutu Szkoły Podstawowej w Kijach