Raport z ewaluacji

Raport z ewaluacji, bardzo dobra ocena pracy szkoły w Kijach.

W dniach 14.11.2016 do 28.11.2016r. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kijach miała miejsce ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Kijach.

W Szkole Podstawowej zakres badanych wymagań obejmował:

W 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

W Gimnazjum :

W 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

W 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Pierwsze spotkanie dyrekcji ZPO w Kijach, nauczycieli, rodziców, władz samorządowych i Partnerów współpracujących z naszą Placówką odbyło się 09.11.2016r. w szkole, w Kijach. Pracownicy Kuratorium zapoznali zgromadzonych z formą, przebiegiem i kalendarzem spotkań w trakcie ewaluacji.

Ewaluatorzy  przeprowadzający badanie wskazanych wymagań m.in. przeprowadzali wywiady z dyrektorem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, nauczycielami, rodzicami, uczniami, władzami samorządowymi i Partnerami szkoły (przedstawiciele Policji, straży pożarnej, ośrodka zdrowia).Obserwowali lekcje, zachowanie uczniów na przerwach śródlekcyjnych, wystrój korytarzy, słowem codzienne życie szkoły, jej funkcjonowanie.

29.11.2016r.  na spotkaniu podsumowującym ewaluację w ZPO w Kijach licznie zgromadzili się rodzice, władze samorządowe z panem wójtem Krzysztofem Słoniną, Partnerzy szkoły, nauczyciele.

Pracownicy Kuratorium przeprowadzający ewaluację zapoznali zgromadzonych z projektem przygotowanego raportu, który stwierdzał ,że zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum spełniają wymagania badanych zakresów.

Ze strony ewaluatorów padło wiele ciepłych słów na temat pracy szkoły, panującej w niej atmosfery, zachowania uczniów, ich kultury osobistej, otwartości i życzliwości. Wizytatorzy podkreślili, że wnioski z przeprowadzonych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców ankiet jednoznacznie wskazują  na prawidłowe funkcjonowanie szkoły, nie tylko w badanych zakresach wymagań.

Ostateczny raport z ewaluacji dyrekcja szkoły otrzymała 02.12.2016r. Stwierdza on, że zarówno Szkoła Podstawowa jak i Gimnazjum w Kijach w zakresie badanych wymagań otrzymały bardzo dobrą ocenę.

Jest to przede wszystkim wynik pracy uczniów, ich rodziców, nauczycieli, niepedagogicznych pracowników szkoły, dyrekcji, Partnerów współpracujących z ZPO w Kijach.

Wysokie wyniki to sukces, ale również wielkie zobowiązanie do dalszej pracy.