Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kijach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MENiSz dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. z 2002r. Nr 46 poz.432 ze zm.) oraz rozporządzeniem  MEN z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2015r. poz. 408) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, ustalił następujące dni,

jako wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

31 X (poniedziałek)

22 XII (czwartek)

21 IV (piątek) egzamin część językowa

2 V (wtorek)

16 VI  (piątek po Bożym Ciele)     

W tych dniach uczniowie mogą skorzystać z zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej.